Alchymie a principy Shi Kon

Steve Rowe

Překlad z anglického originálu

 

 

Ú V O D

 

 

SHI KON logo

 

Logo bojového umění Shi Kon je kruh "Dharma", jenž je složen z osmi paprsků a čtyřech kružnic. Podle tradice představuje čtyři vznešené pravdy (základní ideje) budhismu a osminásobnou cestu. Je trojrozměrné a zobrazuje rovněž naše principy bojových umění, čakry a filozofii na různých úrovních. "Dharma" doslovně znamená "cesta pravdy" a je zobrazována formou kruhu, protože tato cesta není přímočará. Každá tato "pravda" je obsažena i v ostatních sedmi a totéž platí o našich principech a o naší filozofii. Během cesty cvičence bojových umění působí určitá vnitřní alchymie, která člověku vytvoří "srdce bojovníka" (Shi Kon). Osm čaker lidského těla je také obrazem osmi postupných stupňů, jimiž se vyvíjí charakter bojovníka umění Shi Kon.

 

Osm čaker a jejich vývojové stupně jsou tyto:

 1. V kořenové čakře je naše energie mladá, nezkušená, pohánějící nás dopředu a silná. Musíme překonat život, smrt i sexualitu.
 2. V sakrální čakře nalézáme své pravé, instinktivnější já a učíme se žít se svými hlubšími, instinktivními pocity.
 3. V čakře svého solar plexu se učíme překonávat strach a zlobu a objevujeme svůj duch bojovníka.

4.      V čakře svého srdce nacházíme trpělivost, toleranci a soucit.

 1. V čakře svého hrdla objevíme schopnost toto všechno šířit ve svém okolí k pozitivnímu cíli, účelu.
 2. V čakře svého třetího oka se pak učíme hledat inspiraci a poučení přímým přejímáním.
 3. Ve své korunní čakře vyrovnáváme svůj vztah k zemi a nebi a stáváme se tak plnohodnotným člověkem a bojovníkem.
 4. Ve svých transpersonálních bodech jež leží nad i pod naším tělem, splýváme - vnořujeme se - do svého okolí (prostředí, jež nás obklopuje) a uvědomujeme si, že na něm nejsme nezávislí, nýbrž že mezi námi a okolím existuje vzájemně působící závislost a přitom docházíme k poznání, že meze naší fyzické existence jsou pouze nepatrnou částí celé naší skutečné bytosti.

 

 

Osm principů Shi Kon v technikách jsou tyto :

 1. Tlak nohou do podložky.
 2. Geometrie těla.
 3. Dýchání.
 4. Bdělost a soustředěnost mysli.
 5. Klín.
 6. Koule, kruhy, spirály a křivky.
 7. Vnitřní systém.
 8. Čerpání ze zdrojů síly.

 Bojové umění Shi Kon pracuje na základě těchto principů - a je nutno konstatovat, že pokud má být naše činnost efektivní, pak je nutné se jich přidržovat v jakémkoli bojovém umění. Síla i slabosti technik kteréhokoli bojovníka musí být posuzována podle těchto kriterií.

 Pokud tyto principy správně pochopíte, pak bude správné vše, co budete činit. "Technika" - to je pouze vnější vyjádření těchto principů a brána k jejich pochopení. Shi Kon není o technikách, nýbrž o principech. Celé naše osnovy jsou vybudovány k naučení principů, k jejich co nejefektivnějšímu zažití a osvojení. Když si je jednou plně osvojíte, stanou se ony součástí vaší osoby (resp. se stanete vy sami jejich součástí) a nadále nebudete moci odlišně od nich jednat, myslet ani cítit. Filozofie, z níž principy vycházejí má zajistit, abyste se vyvinuli do podoby laskavější, soucitnější i modřejší osoby, jež by nahradila člověka zlomyslného, agresivního a s negativním vztahem ke svému okolí, proti němuž se musíte bránit (a to buď ve vašem okolí, nebo i ve vašem vlastním nitru).

 Je třeba si uvědomit, že se těmto principům není možné se naučit ze shlédnutého videa, z knihy, či z příležitostné účasti na nějakém školení, semináři. Úplně si zoufám z lidí, kteří si namlouvají, že mohou získat plné pochopení principů ze stručného seznámení s nimi. Slýchávám občas, jak se o nich někteří lidé kriticky vyjadřují z důvodu své neznalosti. Metoda jejich učení a poznávání musí být prožívána po delší dobu, aby bylo možné je začínat chápat.

 Sám v tuto chvíli mohu pouze ukázat cestu směřující k bráně, kterou je možno vstoupit k zahájení svého učení. Pro ty z vás, kteří se věnujete, nebo chcete věnovat hlubšímu studiu našeho systému, je toto výchozím bodem. A pro náhodného, či občasného čtenáře statí o bojových uměních to může představovat výzvu nebo pobídku k hlubšímu zamyšlení nad jejich vlastním systémem učení a případně k hledání, kde se před nimi dané principy skrývají.

 

První 4 principy (známé jako 4 x 4)

 Tyto principy představují vstupní bránu ke studu umění Shi Kon a současně i čtyři základní principy, na nichž spočívají (z nichž vycházejí) všechny dobré techniky jakéhokoli bojového umění. Cvičení kteréhokoli bojového umění je zaměřeno na to, aby v cvičenci tyto principy posilovalo: pokud mezi nimi nastane harmonie, pak je přítomna i skutečná síla. Tytéž principy, jež při správném dodržení bojovníka posilují, jsou-li u jeho soupeře narušeny anebo nedodrženy jej (soupeře) oslabí. Strategie boje je proto zaměřena na to, aby si bojovou techniku 4x4 bojovník udržel a u svého protivníka tuto techniku narušil.

 

PRINCIP č. 1: Síla tlaku nohou (správný postoj)

OBRANA:

 Svalové napětí celého těla, celé nasměrování síly i intenzita odporu závisí na tlaku nohou směrem k podlaze. Když chcete nasměrovat svou sílu dopředu, vyvinete nohama tlak dozadu. Když naopak chcete působit tlakem dozadu, opřete se nohama vpředu. I když stojíme zpříma a bez pohybu, vyvíjíme stálý tlak svýma nohama směrem dolů, aniž si to vůbec uvědomujeme. Když trénujeme, pak při aplikací kterékoli techniky vycházíme z tlaku vyvinutého našima nohama v opačném směru, než je působení dané techniky. Čím více tato fakta budeme analyzovat, tím lépe pochopíme směry působení síly v našem těle.

ÚTOK:

 Stejným způsobem účinkují i naše techniky, jež mají za cíl narušit schopnost využití protisměrného tlaku u našeho protivníka. Když ten nebude moci plně využít tlaku svých nohou, pak nejen že nebude mít dost síly k provedení pohybu proti nám, ale nebude mít dokonce ani dost síly k obraně při našem pohybu. Pak můžeme při aplikaci naší techniky zkonstatovat pozoruhodný výsledek, protože celá protivníkova energie se spotřebuje jen na to, aby si udržel vlastní rovnováhu.

 

PRINCIP č. 2: Geometrie těla

OBNRANA:

 Vaše tělo bude fungovat s plnou účinností jen tehdy, pokud se bude pohybovat v rámci určitých geometrických parametrů. Když z těchto parametrů vybočíte, zjistíte, že jste slabí a tudíž neschopní prosadit vlastní sílu v útoku, nebo se ubránit síle protivníka. Všechny techniky jsou vymyšleny a tedy nacvičovány v určitých vymezených parametrech: každá naučená formální kata vás proto vede po kontinuální sekvenci pohybů v určených úhlech a směrech, jež zajišťují, abyste v celém průběhu svého cvičení zůstával trvale silný – ne jen v určitých okamžicích dané techniky.

ÚTOK:

 Strategie vámi uplatněné techniky má vyvolat takové pohyby vašeho protivníka, jež vám umožní ho vyvést ze správné geometrie jeho postavení a pohybů, tím oslabit jeho pozici a tak mu znemožnit směrovat svou sílu proti vám, nebo účinně působit proti síle vaší a donutí ho soustředit a vynaložit všechnu sou energii jen k udržení vlastní rovnováhy. To vytvoří ideální příležitost k útoku na nedostatečně kryté vitální body, kde se účinek vašeho útoku podstatně zvýší.

 

PRINCIP č. 3: Dýchání

OBRANA:

 Dýchání má spojovací funkci mezi sympatickým a parasympatickým nervstvem. Proto neovlivňuje pouze vaši mentální bdělost a koncentraci, nýbrž i další různé tělesné orgány či funkce, jako je např. endokrinní nebo lymfatická soustava. V součinnosti s vaším myšlením a prostřednictvím našeho tréninku sanchin-katy poskytuje nutnou výzbroj i vaší interní energii. Svou reálnou sílu si můžete podržet pouze v rámci určitých parametrů vašeho dýchání. Pokud se budete nadechovat, po případě vydechovat nad žádoucí intenzitu, pak svou sílu oslabíte. Váš protivník by neměl mít možnost rozpoznat cyklus vašeho dýchání aby podle toho nemohl naplánovat chvíli svého útoku. V okamžiku přímého kontaktu byste se měl naučit praktikovat "zastavené dýchání" (a to v rozporu s některými školami, které učí opak), protože tak máte možnost plně uplatnit svou sílu bez ohledu, zda právě nadechujete nebo vydechujete. Rovněž se naučte praktikovat "břišní dýchání" a nadechovat i vydechovat nosem (s rozšířenými nozdrami), což brání protivníkovi rozpoznat cyklus vašeho dýchání a vám maximálně uchovává sílu. Sílu držte v dolní části břicha a v plicích si vždy ponechte asi jednu třetinu dechové kapacity. Svoje pohyby sfázujte tak, abyste nemusel přecházet z bojové pozice do ústupové a tím se oslabovat.

ÚTOK:

 U svého protivníka se snažte vynutit změnu jeho dechový rytmus. Vhodným okamžikem pro váš silný útok je chvíle, kdy musí otevřít ústa k nádechu, když jeho ramena klesají s výdechem, když se mu zamlží výraz očí, když se mu mění zbarvení obličeje a musí využít hrudníku k pomoci při nádechu - v těchto chvílích se jeho interní pozice zeslabila a tím i jeho obranyschopnost. Účelné je také zaútočit, když se nadechuje. Kromě jeho síly jsou v těchto okamžicích oslabeny i jeho vitální body.

 

PRINCIP č. 4: Soustředění a bdělost mysli

OBRANA:

 Vaše mysl musí zůstat stoprocentně bdělá a zaostřená na protivníka a nepřipustit, abyste si v tu chvíli připustil jinou myšlenku. Toto je možná nejtíže uskutečnitelný princip ze všech, je však současně i nejdůležitější a nejmocnější, protože tím spojuje všechny ostatní principy. Musíte být plně soustředěni na silový tlak z pevného zapření nohou, s generace síly prostřednictvím své tělesné geometrie, na koncentraci ústřední síly ve vašem břiše (hara), což všechno je udržováno správným dýcháním a přitom zůstávat plně pozorný na pohyby a vzhled svého protivníka - a všechno toto musíte uskutečnit zcela přirozeně, aniž byste na to museli myslet. Cvičený protivník tak z úrovně vaší soustředěnosti dokáže odvodit i úroveň vaší dovednosti.

ÚTOK:

 Svého protivníka se snažte rozptýlit. Snažte se odvést jeho mysl z plného soustředění a ve chvíli, kdy postřehnete snížení jeho koncentrace, zaútočte. Hlídejte si, zda a kdy se u něho vyskytne "mrtvý" čas, kdy jeho pohyby zvolní, zleniví, nebo kdy se rozptýlila jeho pozornost. Na jeho vitální body zaútočte ihned, jakmile není plně soustředěn na jejich obranu.

 

ZÁVĚR 4 x 4 principů

 Označuji tyto principy jako 4x4, protože každý z nich je neodlučně spjat s ostatními třemi a dohromady vytvářejí prvý vstup do našeho systému. Když je kterýkoli z nich narušen, ztrácíme svou sílu a tím jsou v podstatě anulovány všechny tyto  principy. Z uplatnění těchto čtyř principů musí vycházet každé skutečné bojové umění, pro zvládnutí jeho systému jsou naprosto nezbytné.

 Budete-li studovat starší školy bojových umění a cvičení kata, pak zjistíte, že ve všech jsou tyto principy důsledně uplatněny a v podstatě dávají smysl všem pohybům, které někdy na prvý pohled připadají zbytečné. Pokud si pozorněji všimnete všech dalších druhů bojových umění, vypozorujete, jako jsou tytéž principy aplikovány pro odrážení útoků, držení, porazy, podmety, kopy, seky i údery v těchto stylech.

 Stejné čtyři principy jsou uplatňovány i v meditaci. Udržují vaši pozici při styku se zemí libovolnou částí těla, udržují správnou geometrií optimální rozložení těla, umožňují správné dýchání, jak jsem je výše popsal a vaši mysl udržují ve stavu žádoucí pohotovosti a koncentrace.

Obr.1.

Obr.2.

 

PRINCIP č. 5: klín

 Vycházíme nyní z předpokladu, že všechny pohyby obsahují princip 4x4.

 Stůjte vzpřímeně s rukama v prostřední poloze a ve tvaru sepjatých rukou k modlitbě (vyobrazení č. 1), kdy jejich předloktí, zápěstí i vlastní ruce až po špičky prstů leží v přímce, která směřuje vzhůru pod úhlem 45 stupňů. Lokty mají být od žeber vzdáleny na šířku pěsti a hrudník má být vtažen tak, aby umožnil rukám pevnou pozici před tělem.

 Bod, ležící na vrcholu sepjatých prstů je "klínovým bodem". Představujte si, že vzdálenost tohoto bodu od středu vašeho těla tvoří poloměr koule, jež obklopuje celé vaše tělo. Tento bod představuje:

1.      Optimální vzdálenost pro zachycení útoku protivníka.

2.      Vzdálenost vaší paže od těla, jež jejímu pohybu umožňuje maximální sílu.

3.      Úhel paže, jež rovněž umožňuje maximum síly pohybu.

4.      Úhel a vzdálenost, které dávají možnost působení vaší  tělesné váhy prostřednictvím vaší paže.

5.      Optimální vzdálenost mezi vámi a protivníkem, umožňující přesměrování útočné akce.

 V situaci, kdy je zapotřebí provést rozhodnou akci k sebeobraně většina lidí na okamžik znehybní, "zamrzne", protože se snaží zapojit své myšlení a zjišťují, že rozhodovací proces v jejich mozku probíhá příliš pomalu. Procvičování automatického zaujetí "klínového bodu" tento problém řeší. Musíme si pouze pamatovat, že nesmíme nikoho pustit "dovnitř" této své pozice. V okamžiku, kdy protivník dospěje do této vzdálenosti, musíme zcela neuvědoměle, instinktivně proti útočníkovy vyrazit a spolehnout se na to, že náš fyzický i duševní trénink nám umožní na situaci vhodně a přiměřeně reagovat. Z tohoto vyplývá, že k tomu, abychom daný princip opravdu "zažili", je nezbytný dlouhý trénink, usilovné učení. Správné umístění rukou a nácvik myšlenkové reakce je pro to rozhodujícím faktorem.

 Udržujte své paže stále v dané poloze a ustupte o krok vzad nebo do strany do vyčkávacího bojového postoje s jednou rukou mířící mírně vpřed - jste tak stále ještě v pohotovostním bojovém postoji v "klínové" pozici. Ruce mohou být při tom buď stále sevřeny v pěsti, nebo i otevřeny. (vyobrazení č. 2).

 Tato poloha se označuje jako "klínová", protože vám skýtá možnost vrazit klín do soupeřova útoku, proniknout k jeho tělu libovolným vstupem a při odklonění směru jeho útoku sami udeřit bez ztráty vlastní síly. (vyobrazení 3+4).

 Pokud si všimnete paprsků (loukotí) v kruhu našeho loga, zjistíte, že každý z nich má tvar listu (symbolizující pověst o listech, jež držel Budha ve své ruce), přičemž každá hrana jednotlivých listů představuje stranu jin a stranu jang každého klínu: buď jdoucí proti směru protivníkovy techniky (jang), nebo sledující směr jeho techniky (jin).

 Uvedená pozice rukou (klínová) dává pažím rovněž optimální úhel pro realizaci technik pák nebo porazů.

 Dokonalé zvládnutí tohoto principu je nezbytným předpokladem k postupu k dalšímu principu čís. 6.

Obr.3.

Obr.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIP č. 6: Koule, kruhy, spirály a křivky.

 Tajemství vzájemného splývání, usměrňování, spojování a trvajícího plynulého, hladkého pohybu spočívá v pochopení koulí, kruhů, spirál a křivek. Metodou přirozené generace síly je pohyb po spirále, koule tvořená kolem vašeho těla "klínovými" body se dostává do pohybu pouze protivníkovou silou, kterou dokážeme využít proti němu. Uvnitř vašeho těla se malý kruh vyvine ve spirálu, která pronikne ven a zasáhne protivníka. I zdánlivě zcela přímočará technika, jako je přímý úder pěstí, sleduje dráhu spirály. Když spojíte přímočaré techniky s křivkami, vytvoříte nepřetržité, plynulé techniky, které neobsahují žádné slabé, či mrtvé body.

 V bodu zachycení protivníkova pohybu, jak byl popsán výše, můžete "roztočit" kouli rotací svých paží do jakékoli obranné techniky z bojových umění (pokud praktikujete karate, pak plně vystačíte s kterýmkoli ze čtyř základních uke). Tím rozrušíte 4x4 vašeho protivníka, zrušíte jeho obranu a můžete vrazit svůj klín do jeho postavení bez ztráty vlastní síly. Protivník při tom musí získat pocit, jako by se snažil zasáhnou přesné místo na rotující kouli.

 Kouli můžete roztočit i tím, že pomocí svého pasu přitáhnete protivníka blíže a můžete ho udeřit druhou rukou, nebo můžete použit páku nebo poraz.

 Další způsob, jak "roztočit" kouli je využití nohou k provedení kruhového pohybu, např. pro poraz, možnosti dalších aplikací jsou však velmi rozmanité. Pokud svými nohami budete provádět kroužení jedním směrem a svým trupem kroužit střídavě jedním i druhým směrem, můžete vytvořit formu "vlny", známé z aikido.

 

PRINCIP č. 7: Interní systém

 Trénink předchozích principů vás připraví pro tento další princip, který se pak stane jejich niternou součástí. Naučené jemné přizpůsobování pohybů umožní proudění interní energie bez jakýchkoli překážek či omezení, dýchání a plné uvědomění tuto energii zesilují a soustředěná mysl umožňuje její pohyb. To umožní energii správně umístit a nasměrovat. Metody, jak toho dosáhnout jsou zahrnuty v našich cvicích, ve formálních cvičeních Sanchin, Naihanchi a Taiki a jsou aplikovány ve cvičeních s partnerem, zejména v práci rukou a paží.

 Všechny tyto principy se vyučují důkladně s využitím interního tréninku. Tento výcvik musí probíhat na individuální osobní základně a zahrnuje manipulaci, otázky i zpětné vazby a přezkušování vysoce kvalifikovanými instruktory Shi Kon, kteří byli vycvičeni a přezkoušeny osobně Stevem Rowem.

 

PRINCIP č. 8: Zdroje síly.

 Čerpání ze zdrojů síly musí probíhat jak před interním systémem, tak i po něm. Naihanchi kata je formou používanou systémem Shi Kon pro čerpání síly a zahrnuje pevný postoj, otevírání, zavírání, vlnění, natahování, obraty, vibrace i třesení. K získávání síly využívá celé tělo a všechny uvedené principy.

 Forma je nejprve analyzovány důkladným uvážením ve vlastní mysli a jednotlivé principy se izolují a studují odděleně. Poté se vzájemně navážou tak aby se vyhnuly lineárnímu myšlení tak, aby si tělo přivyklo vyvinout optimální sílu.

 Poté se tyto principy vtělí do systémových formálních cvičení (kteréhokoli stylu bojových umění), jež tyto principy vyjádří svými použitými technikami.

 

 Tvrdit, že opravdu studujete a cvičíte bojová umění Shi Kon, můžete jenom tehdy, pokud tyto principy budete studovat pod vedením zkušených instruktorů Shi Kon a jimi přezkušovány a poté cvičeny ve dvojicích a vyjádřeny technikami v ucelených systémech.

 Se silou se získává i zodpovědnost. Právě proto je třeba se učit i tělesnou alchymii, filozofii a strategii.

 Toto jsou úplné osnovy a program našeho tréninku. Umožní vám seznámit se s jednotlivými principy v jejich správném pořadí a seznámení s každým dalším z nich umocní všechny předchozí. Jakmile zvládnete všech osm principů v jejich základní formě, pak budete mít před sebou celý lidský život k tomu, abyste zjistili, kde se učení dramaticky zrychluje a kde začíná působit vnitřní alchymie, zmíněná v úvodu této stati. Výsledky, jichž dosáhnete, jsou měřitelné a běžně ověřované více než 45000 cvičenců, v nichž jsou zahrnuti i příslušníci bezpečnostních sil, útvarů zvláštního nasazení, osobních stráží, dále lékaři , sportovní trenéři atd.

* * *

Překlad: L. Gabesam

Publikováno s laskavým svolením autora.

Pokud máte zájem přečíst si celý článek v anglickém originále, jakož i celou řadu dalších článků o bojovém umění, najdete je na stránkách Shikon honbu dojo (viz. sekce odkazy na jiné www stránky).

* * *

 

 

předchozí stránka

úvodní stránka